Actualité

Offiziell Matdeelung - UPDATE - Haus-a Biomüll

Opgrond vun der aktueller Situatioun betreffend de Coronavirus/Covid-19, informéiert Iech de Schäfferot, datt et
ka bei der Haus-zu-Haus-Sammlung fir den Haus- a Biomüll zu Changementer am Horaire vun de Kollekte
kommen. Dofir biede mir Iech, d‘Poubelle bis spéidstens um 7h00 moies (Dag vun der Kollekt) oder am Beschten
den Owend virun dem Dag vun der Kollekt raus ze stellen.
Fir zousätzlech Informatioune, kënnt Dir Iech weider iwwer Telefon 71 00 08 oder per E-Mail commune@biwer.lu
/ technique@biwer.lu un d’Gemengeverwaltung adresséieren. Bleift w.e.g. doheem.
Merci fir Äert Versteesdemech.


En raison du contexte actuel relatif au Coronavirus/Covid-19, le collège des bourgmestre et échevins vous informe
que l’horaire de la collecte pour les déchets ménagers et organiques pourra changer. Nous vous prions de placer
vos poubelles le jour même de la collecte au plus tard pour 7h00 du matin ou le soir avant la collecte annoncée
sur le trottoir.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter l’Administration par téléphone au 71 00 08 ou par
courriel commune@biwer.lu / technique@biwer.lu. Veuillez rester à la maison.
Merci pour votre compréhension.


Aufgrund der aktuellen Situation betreffend den Coronavirus/Covid-19, teilt der Schöffenrat Ihnen mit, dass der
Zeitplan der Haus-zu-Haus-Sammlung des Haus- und Biomülls variieren kann. Deshalb bitten wir Sie, Ihre
Abfallbehälter spätestens bis 7:00 Uhr morgens am Tag der Sammlung oder idealerweise am Vorabend der
Sammlung hinaus zu stellen.
Für zusätzliche Informationen, können Sie die Gemeindeverwaltung telefonisch 71 00 08 oder per Email
commune@biwer.lu / technique@biwer.lu kontaktieren. Bitte bleiben Sie zu Hause.
Danke für Ihr Verständnis.
De Schäfferot/Le collège échevinal/Der Schöffenrat
Marc LENTZ, Buergermeeschter/Bourgmestre/Bürgermeister
Sylvie STEINMETZ, Schäffen/Echevin/Schöffe
Marc GREIS, Schäffen/Echevin/Schöffe

Offiziell Matdeelung​​​