Actualité

Offiziell Matdeelung - Covid-19 - Verwaltung

Offiziell Matdeelung - UPDATE
Opgrond vun der aktueller Situatioun betreffend de Covid-19, informéiert Iech de Schäfferot, datt d’Gemeng fir de Public zou ass. Administrativ an technesch Noutfäll wäerten per Rendezvous traitéiert ginn.
Fir zousätzlech Informatiounen, kennt Dir Iech weider iwwer Telefon 71 00 08 oder per E-Mail commune@biwer.lu / technique@biwer.lu un d’Gemeng wenden. Konsultéiert och den Internetsite myguichet.lu .
Merci fir Äert Versteesdemech


Avis officiel - UPDATE
En raison du contexte actuel relatif au Covid-19, le collège des bourgmestre et échevins vous informe que la mairie restera fermée au public. Néanmoins, les urgences administratives ou techniques seront traitées sur rendez-vous.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la mairie par téléphone au 71 00 08 ou par courriel commune@biwer.lu / technique@biwer.lu. Consultez également le site internet myguichet.lu .
Merci pour votre compréhension


Offizielle Mitteilung - UPDATE
Aufgrund der aktuellen Situation betreffend den Covid-19, informiert Sie der Schöffenrat, dass die Gemeinde für die Öffentlichkeit geschlossen bleibt. Administrative und technische Notfälle werden per Terminvereinbarung bearbeitet.
Für zusätzliche Informationen, können Sie sich telefonisch 71 00 08 oder per E-Mail commune@biwer.lu / technique@biwer.lu an die Gemeinde wenden. Besuchen Sie auch die Internetseite myguichet.lu .
Danke für Ihr Verständnis
De Schäfferot,
Sylvie STEINMETZ    Marc LENTZ                    Marc GREIS
Schäffen                  Buergermeeschter           Schäffen

Matdeelung/Avis/Mitteilung​​