Actualité

Gratis Auto-Schnelltest fir d'Awunner aus der Gemeng Biwer

Opgrond vun der aktueller Reglementatioun betreffend de Covid-19, informéiert Iech de Schäfferot, datt d’Awunner aus der Gemeng Biwer ab elo op der Gemeng e gratis Auto-Schnelltest kënne maachen, dee vun engem Gemengebeamte certifiéiert gëtt. De Certificat ass 48 Stonne gülteg.
Dës Tester kënnen op der Gemeng
• wärend den üblechen Ëffnungszäite vum Populatiounsbüro
• an op Rendezvous vun Dënschdes bis Freides vun 13.00 bis 17.00 Auer
duerchgefouert ginn, op Presentatioun vun enger gülteger Carte d’identité an der Carte de sécurité sociale.
Falls Dir Covid19-Symptomer hutt, biede mir Iech Ären Hausdokter ze kontaktéieren an net op d’Gemeng ze kommen.
D’Tester gi gemaach bis de Stock opgebraucht ass.


Conformément à la réglementation en vigueur dans le cadre de la Covid-19, le collège échevinal vous informe que les habitants de la Commune de Biwer peuvent dès à présent réaliser à la maison communale un test antigénique rapide et gratuit certifié par un fonctionnaire communal. Le certificat est valable pendant 48 heures.
Ces tests peuvent être réalisés à la maison communale
• pendant les heures d’ouverture usuelles du bureau de la population
• et sur rendez-vous du mardi au vendredi de 13.00 à 17.00 heures
sur présentation d’une pièce d’identité valable et d’une carte de sécurité sociale.
Si vous présentez les symptômes de la Covid-19, nous vous prions de contacter votre médecin traitant et de ne pas venir à la maison communale.
Les tests seront effectués jusqu’à épuisement du stock.